Mir hond dehom ä Aquarium

Mir hond dehom ä Aquarium, ho-ho-ho.
Do schwimmet lauter Goldfischle rum, ho-ho-ho.
Die sind mit Schtreichhölzlöe zammegschteckt, ho-ho-ho.
Sonscht wäret sie scho lang verreckt, ho-ho-ho.

Schreibe einen Kommentar